AVE.IK

inspiratie in educatie

Algemene Voorwaarden

Wij werken graag samen met u en om dat goed te doen vinden we het verstandig om vooraf enkele voorwaarden te omschrijven. U weet dan wat u van ons kunt verwachten. AVE.IK is een onderwijsbegeleidingsbureau voor montessorionderwijs en –opvoeding. De meewerkende directie bestaat uit Esther Pelgrom en Jacqueline Hendriksen. Er zijn meerdere montessorispecialisten verbonden aan ons bureau, zij worden ingezet op hun expertise. AVE.IK is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente te Enschede onder nummer 08150696. Ons BTWnummer is 81 700 8810 B 01. Vertrouwelijk Natuurlijk doen wij niets geks met uw gegevens. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. We bewaren deze netjes tijdens het verzorgen van een traject op uw school. Uiterlijk een half jaar na afloop van het traject verwijderen we alle persoonlijke gegevens. Zo doen we dat ook met onze studies. Opbrengsten en ervaringen binnen uw organisatie worden niet gedeeld met andere organisaties of individuen. We geven geen gegevens aan derden. En verkopen ze al helemaal niet. U kunt op elk moment vragen wat er bij ons bewaard wordt. En van al onze mailings kunt u zich direct uitschrijven. Overeenkomsten Wij leveren maatwerk. Om uw vraag helder te krijgen starten we met een afstemmingsgesprek. Op basis daarvan ontvangt u een offerte van ons waarin tijd en kosten precies omschreven zijn. Na uw accordering starten we het met traject. De overeenkomst tussen AVE.IK en de opdrachtgever wordt uitgebreid omschreven in een offerte. De opdrachtgever ontvangt deze binnen 5 dagen op basis van zijn vraag. Iedere offerte is tot 6 weken na dagtekening geldig. Na ondertekening verandert de offerte in een overeenkomst. Na akkoordverklaring heeft u nog een bedenktijd van 15 werkdagen. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever er voldoende kredietwaardig is voor zijn betalingsverplichting. Blijkt een opdrachtgever op enig moment naar het oordeel van AVE.IK niet kredietwaardig dan kan AVE.IK de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden. Annulering Bij annulering van een opdracht, gelegen op een tijdstip korter dan 4 weken voor aanvang van de opdracht, dient 50 % van de overeengekomen prijs te worden betaald. Bij annulering van een opdracht, gelegen op een tijdstip korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht, dient 75 % van de overeengekomen prijs te worden betaald. Bij annulering van een bijeenkomst korter dan 2 werkdagen voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst wordt 100% in rekening gebracht.  Bij annulering van een groeps- of coachbezoek korter dan 24 uur voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst wordt 100% in rekening gebracht. Betaling Betaling van de overeengekomen bedragen dient binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Na overschrijding van deze termijn ontvangt u een nieuwe factuur met verhoging van 10%. Gebruiksvoorwaarden Het is natuurlijk toegestaan om opgedane kennis te delen met anderen. Wij willen wel dat je de bron vermeldt. Je mag de informatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Tevredenheid Doen wij iets dat niet klopt of niet aan uw verwachtingen voldoet? Bij voorbaat sorry daarvoor. Laat het ons zo snel mogelijk weten. Mail ons uw naam, de datum van de geleverde dienst, de omschrijving van uw ontevredenheid en uw voorstel voor een maatregel/actie. We reageren op korte termijn. We gaan in gesprek met u en proberen het samen op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kun u contact opnemen met een onafhankelijk persoon te weten mevrouw Annemarie Zwerink, te Enschede, te bereiken via amzwerink@gmail.com. Zij zal binnen enkele dagen contact met u opnemen. Aansprakelijkheid AVE.IK of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, ontstaan als gevolg van of tijdens de bijeenkomst. Het bijwonen van de bijeenkomsten gebeurt geheel op eigen risico. Overmacht Indien de cursus/bijeenkomst geen doorgang kan vinden als gevolg van ernstige ziekte of dood van de docenten of in geval van andere ernstige calamiteiten, ontstaat geen recht op schadevergoeding. Geldigheid algemene voorwaarden Op al onze offertes en facturen staat een verwijzing naar onze voorwaarden. We gaan ervan uit dat u deze leest en akkoord gaat. Door het ondertekenen van de offerte of een inschrijfformulier stemt u in met deze voorwaarden.