Skip to main content
0

Privacy en voorwaarden

Wij werken graag samen met jou en om dat goed te doen vinden we het verstandig om vooraf enkele voorwaarden te omschrijven. Je weet dan wat je van ons kunt verwachten. AVE.IK is een onderwijsbegeleidingsbureau voor montessorionderwijs en –opvoeding. De meewerkende directie bestaat uit Esther Pelgrom. Er zijn meerdere montessorispecialisten verbonden aan ons bureau, zij worden ingezet op hun expertise.

AVE.IK is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente te Enschede onder nummer 6959 4848. Ons BTWnummer is 857 932 500 B 01. We zijn ingeschreven bij het CRKBO en vrijgesteld van btw.

Vertrouwelijk
Natuurlijk doen wij niets geks met jullie gegevens. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. We bewaren deze netjes tijdens het verzorgen van een traject op de school. Uiterlijk een half jaar na afloop van het traject verwijderen we alle persoonlijke gegevens. Zo doen we dat ook met onze studies. Opbrengsten en ervaringen binnen jullie organisatie worden niet gedeeld met andere organisaties of individuen. We geven geen gegevens aan derden. En verkopen ze al helemaal niet. Je kunt op elk moment vragen wat er bij ons bewaard wordt. En van al onze mailings kun je je direct uitschrijven.

Overeenkomsten
Wij leveren maatwerk. Om de vraag helder te krijgen starten we met een afstemmingsgesprek. Op basis daarvan ontvang je een offerte van ons waarin tijd en kosten precies omschreven zijn. Iedere offerte is tot 6 weken na dagtekening geldig. Na ondertekening verandert de offerte in een overeenkomst. Na akkoordverklaring heb je nog een bedenktijd van 15 werkdagen. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor zijn betalingsverplichting. Blijkt een opdrachtgever op enig moment naar het oordeel van AVE.IK niet kredietwaardig dan kan AVE.IK de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Annulering
Bij annulering van een opdracht, gelegen op een tijdstip korter dan 4 weken voor aanvang van de opdracht, dient 50 % van de overeengekomen prijs te worden betaald. Bij annulering van een opdracht, gelegen op een tijdstip korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht, dient 75 % van de overeengekomen prijs te worden betaald. Bij annulering van een bijeenkomst korter dan 2 werkdagen voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst wordt 100% in rekening gebracht.  Bij annulering van een groeps- of coachbezoek korter dan 24 uur voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst wordt 100% in rekening gebracht.

Betaling
Betaling van de overeengekomen bedragen dient binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Na overschrijding van deze termijn ontvang je een nieuwe factuur met verhoging van 10%.

Gebruiksvoorwaarden
Het is natuurlijk toegestaan om opgedane kennis te delen met anderen. Wij willen wel dat je de bron vermeldt. Je mag de informatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Tevredenheid
Doen wij iets dat niet klopt of niet aan jouw verwachtingen voldoet? Bij voorbaat sorry daarvoor. Laat het ons zo snel mogelijk weten. Mail ons je naam, de datum van de geleverde dienst, de omschrijving van de ontevredenheid en een voorstel voor een maatregel/actie. We gaan op korte termijn in gesprek met jou en proberen het samen op te lossen. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met jouw bericht en we bewaren jouw klacht minimaal een jaar. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, kun je contact opnemen met een onafhankelijk persoon te weten mevrouw Annemarie Zwerink, te Enschede, te bereiken via amzwerink@gmail.com. Zij zal binnen enkele dagen contact met je opnemen. Haar oordeel is bindend voor ons.

Aansprakelijkheid
AVE.IK of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, ontstaan als gevolg van of tijdens de bijeenkomst. Het bijwonen van de bijeenkomsten gebeurt geheel op eigen risico.

Overmacht
Indien de bijeenkomst geen doorgang kan vinden als gevolg van ernstige ziekte of dood van de specialisten of in geval van andere ernstige calamiteiten, ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Geldigheid algemene voorwaarden
Op al onze offertes en facturen staat een verwijzing naar onze voorwaarden. We gaan ervan uit dat je deze leest en akkoord gaat. Door het ondertekenen van de offerte of een inschrijfformulier stem je in met deze voorwaarden.