AVE.IK

inspiratie in educatie

Taal: doen!

Met Taal: doen! worden kinderen van 6 t/m 12 jaar uitgendigd om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en creatief en analytisch denken. Het materiaal is flexibel in te zetten en geschikt voor diverse groeperingsvormen. De inhoud is geschreven vanuit vijf kernen, die onderling sterk met elkaar samenhangen, want taal is overal!

• Taal & de basis
• Taal & ik
• Taal & expressie
• Taal & wereld
• Taal & media

Taal & de basis

De basis bestaat uit een kerndoeldekkende spellings- en grammaticalijn, die gebaseerd is op de referentieniveaus. Natuurlijk komen ook woordbenoemen en zinsontleden aan bod. Terwijl kinderen aan hun goede taalbasis werken, kunnen ze aan de slag met de volgende kernen:

Taal & ik

Hoe gebruik ik taal? Wat past van nature bij mij? Welke manieren van uitdrukken zijn er nog meer? Hoe communiceer ik? Hoe word ik mij daar bewust van?
Het gaat hier onder andere om interactie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, gevoels- woordenschat, uitdrukkingen en gezegden en filosofische denkvragen.

Taal & expressie

Op welke manieren kan ik uiting geven aan dat wat ik wil communiceren? Welke verschillende vormen zijn er? Met welk doel gebruik ik bepaalde vormen dan?
Bij Taal en expressie komen bijvoorbeeld poëzie, kinderliteratuur, beeldtaal en andere creatieve uitingsvormen aan bod.

Taal & wereld

Wat gebeurt er om mij heen? Hoe ga ik om met informatie? Hoe kan ik iets onderzoeken? Op welke manieren kan ik gevonden informatie verwerken?
Het gaat dan onder meer over lezen en begrijpen van teksten, verkrijgen van onderzoeksvaardigheden en verwerken en presenteren van informatie op verschillende manieren.

Taal & media

Welke media zijn er? Hoe wordt taal toegepast in deze media? Wat kunnen het internet en de sociale media voor mij betekenen? Hoe en met welk doel ga ik hier mediawijs mee om? Taal en media zit verweven in de kernen wereld, expressie en ik.

Taal … integreert!

Bovenstaande inhouden zijn ontwikkeld vanuit het Referentiekader taal en rekenen zoals die zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van OC&W (SLO, 2009).  Alle inhouden bevatten werkjes die passen bij deze diverse taaldomeinen:

•  woordenschat
•  mondeling taalgebruik
•  begrijpend lezen
•  taalbeschouwing
•  spelling
•  mediataal
•  stellen

Hoewel Taal: doen! een volledig taalaanbod biedt, is het zeker ook geschikt om gecombineerd te worden met andere taalmaterialen en (onderdelen uit) andere methoden. Op de kaarten staan een leeraanbod, gesloten en open verwerkingen voor de inoefening van de vaardigheid en mogelijkheden tot eigen variaties vanuit het kind. Door feedback en reflectie wordt het kind uitgedaagd en aangespoord verder te gaan en méér met taal te doen.

Taal … spreekt!

Het kleurrijke, sprekende materiaal bestaat uit doosjes en kaarten. Daarnaast zijn er Raad & Daadkaarten, die als naslagwerk, hulpmiddel of stappenplan dienen voor kinderen. Bijvoorbeeld het maken van een mindmap, het schrijven van een toneelstuk, het doen van een onderzoek of de uitleg over een goede spreektechniek. De taak is helder omschreven, zodat een kind direct aan de slag kan. Het materiaal wordt geleverd in een houten kast.

Taal … helpt!

Voor de leerkracht is er een handleiding die handvatten biedt om kinderen vlot aan de slag te kunnen laten gaan met de werkjes. Daarnaast bevat de handleiding tips om kinderen te begeleiden tijdens de verdiepingsfase en ze te stimuleren om eigen variaties en verwerkingen te gaan bedenken. Ook wordt er achtergrondinformatie gegeven en is er een lijst met gebruikte en aanbevolen literatuur en websites.
Taal: doen! helpt de leerkracht in haar klassenmanagement zodat er montessoriaans gewerkt kan worden.

Taal … écht doen!

Dóen, want kinderen:

• krijgen taalinzicht
• kunnen individueel en samen werken
• werken vakoverstijgend
• leren juist handelend
• worden uitgedaagd
• hebben plezier in taal
• krijgen honger naar meer

Taal … leeft!

Nederland gaat Taal: doen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@taal-doen.nl

Bestellen

Taal … komt!

Ook u kunt taal … gaan doen!
Voor informatie kunt u contact opnemen met info@taal-doen.nl

De aanschaf van Taal: doen! gaat gepaard met het aanbod van Taal: doen! aan het werk. Dit kent twee varianten:

1. Vrienden van Taal: doen!: een gratis aangeboden dag waarop u kunt delen, ervaringen uitwisselen en netwerken. Deze dag vindt jaarlijks plaats op de eerste woensdag van februari.
2. Taal: doen! thema’s: een aanbod van een negental thema’s, variërend van klassenmanagement, tot modern montessori tot woordenschatonderwijs. Deze thema’s kunnen afzonderlijk worden aangevraagd, duren een dagdeel en kunnen  bijvoorbeeld goed worden ingezet als onderdeel van een studiedag. De kosten per thema zijn afhankelijk van de schoolgrootte en de reistijd- en kosten.

Voor meer informatie over Taal: doen! aan het werk, klik hier.

TD kast woordbenoemen